สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงวันวิสา  อุทปา
 
1. นางบุญฉลอง  กระตุดเงิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอุมา  เมรุทอง
 
1. นางบุญฉลอง  กระตุดเงิน
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ปัตแวว
2. เด็กชายพงศธร  คงเจริญ
 
1. นางบุญฉลอง  กระตุดเงิน
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  แก้วกัน
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ปัตตะแวว
3. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์จันนา
 
1. นางณัฐิมา  ไทยพานิช
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ขยันควร
2. เด็กหญิงนุชจรี  สีก่ำ
 
1. นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  อรรถสุนทร
 
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หงส์ทอง
 
1. นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทิยา  พรมทา
 
1. นายธวัชชัย  เริงเกษตรกิจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  อรรถสุนทร
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
2. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายทัพพ์  มนเทียรทอง
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีทอง
 
1. นางสาววิภาพร  พันธุ์แน่น
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์จันนา
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปิยพร  ขันเล็ก
 
1. นางสาวสุชารินี  ดวงสว่าง
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรรณพงศ์  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิชา  แพรเมือง
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายไชยพร  บุญภู่
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.17 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ยาสมุทร
2. เด็กชายสหัสวัต  เสน่ห์พูด
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีปรัศญา  แพรศรี
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์