สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชนี  ใจกระสันต์
 
1. นางอาภาภัทร์  หาทำ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบสิมมา
2. เด็กชายรัตนพิชัย  เเย้มยงค์
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธมน  นาส้มกบ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จอมทอง
3. เด็กชายอัมรินทร์  นิสสะ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุจินตะกูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณพล  ศรีเหรา
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย