สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าแค สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรทัย  พันธุ์กล้วย
 
1. นางปราณี  ท้วมทอง
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชาญยุทธ  พูลแสวง
 
1. นางวัลภา  อุลิศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  เกตุหนู
2. เด็กหญิงนสฤนา  วิเลปะนะ
3. เด็กหญิงอรทัย  พันธุ์กล้วย
 
1. นายจุฑามาศ  องอาจ
2. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายทนันชัย  ดวงแก้ว
2. เด็กชายภราดร  ภูนคร
3. เด็กชายสุพจน์  สอนดา
 
1. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
 
5 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิพล  ประจำชาติ
 
1. นางราตรี  ศรีเมืองกลาง
 
6 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนงเกียรติ  แสนดวงดี
 
1. นางนงลักษณ์  มินวงศ์
 
7 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพล  พูลรอด
 
1. นางวรนุช  ปัญญาเรือง
 
8 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  เอมโอษฐ
 
1. นางจุฑามาศ  องอาจ
 
9 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนสฤนา  วิเลปะนะ
 
1. นางทิพารัก  จันทรสงคราม
 
10 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองนิล
2. เด็กชายชยุตม์  วานุนาม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหฬ
4. เด็กหญิงชลธิชา  พรเอนก
5. เด็กหญิงณัชชา  เรืองหิรัญ
6. เด็กชายต้นตระกานต์  สมพันธ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงมนิดา  น้อยสถิตย์
9. เด็กหญิงยอดตอง  พระศรี
10. เด็กหญิงวลีรัตน์  พรหมเขียว
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใยสำลี
12. เด็กหญิงสุรัตนา  ยี่สุ่น
13. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนียมสุข
 
1. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
2. นางทิพารัก  จันทรสงคราม
3. นางราตรี  ศรีเมืองกลาง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐวสา  มีเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  อิติปิโส
 
1. นางนันทนา  ประโรกิจจักร์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  เกตุหนู
2. เด็กหญิงณิชากร  สิงหฬ
3. เด็กหญิงมลวิภา  กาฬสิน
 
1. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ศรี
2. เด็กชายมหพันธ์  น้อยสถิตย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  เทียมทอง
 
1. นางสาวนันทนา  ประโรกิจจักร์
2. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  เทียมทอง
 
1. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว