สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าแค สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายทนันชัย  ดวงแก้ว
2. เด็กชายภราดร  ภูนคร
3. เด็กชายสุพจน์  สอนดา
 
1. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
 
2 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิพล  ประจำชาติ
 
1. นางราตรี  ศรีเมืองกลาง
 
3 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนงเกียรติ  แสนดวงดี
 
1. นางนงลักษณ์  มินวงศ์
 
4 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายพีรพล  พูลรอด
 
1. นางวรนุช  ปัญญาเรือง
 
5 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนสฤนา  วิเลปะนะ
 
1. นางทิพารัก  จันทรสงคราม
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองนิล
2. เด็กชายชยุตม์  วานุนาม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหฬ
4. เด็กหญิงชลธิชา  พรเอนก
5. เด็กหญิงณัชชา  เรืองหิรัญ
6. เด็กชายต้นตระกานต์  สมพันธ์
7. เด็กหญิงพัชราภา  โพธิสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงมนิดา  น้อยสถิตย์
9. เด็กหญิงยอดตอง  พระศรี
10. เด็กหญิงวลีรัตน์  พรหมเขียว
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ใยสำลี
12. เด็กหญิงสุรัตนา  ยี่สุ่น
13. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เนียมสุข
 
1. นางณัฐชไม  เธียรสำราญ
2. นางทิพารัก  จันทรสงคราม
3. นางราตรี  ศรีเมืองกลาง
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  เทียมทอง
 
1. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว