สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   สมณะ
 
1. นางสาวสายหยุด   แก้วสว่าง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ฉิมสุนทร
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายนพดล   ศิริดล
2. เด็กชายสุรศักดิ์   สุเมธรัตน์
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา