สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุฒิ   เจริญศรี
2. นายสิงหา  สายทองดี
 
1. นายปฐมพล   เหมือนเพ็ชร์
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   รักคำมี
2. เด็กหญิงสุภาวดี   งามนาศรี
 
1. นางปานวาด   ปานอุทัย
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมบูรณ์   วิมล
 
1. นางรัตนา   กางกรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานตะวัน   พรมสุริยา
2. เด็กหญิงปิยะรัต   หลักเพ็ชร์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   บางน้อย
4. เด็กชายสมบูรณ์   วิมล
5. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีแก้ว
6. เด็กหญิงสุนันทา  จันทรัตน์
7. เด็กหญิงหรรษมนต์   ทับทิมหล้า
8. เด็กหญิงอรัญญา   สังกานอง
 
1. นางปานวาด   ปานอุทัย
2. นางรัตนา   กางกรณ์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พันธ์   ใจมา
2. เด็กชายมานพ  พวงทอง
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล   สุมา
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา