สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอานนท์  บุญกว้าง
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวงศ์ษา
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยากร  เครือวงษา
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงวิลันดา  พาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศิลารักษ์
3. เด็กหญิงอรนิชา  การะพงษ์
 
1. นางทัศนา  วัฒนกูล