สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิริยุพน  นุ่มอุปถัมป์
 
1. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจตุพล  จึงมีสุข
2. เด็กหญิงเสาวภา  กันอ่วม
 
1. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญรอด
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  หลีกทุกข์
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตหรา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวนิดา  พึ่งธรรม
3. เด็กชายวัชรินทร์  มาพบ
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
2. นางสาววธุดา  นาน้ำเชี่ยว
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสุรวัฒน์  เกิดแสวง
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พลมั่น
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณิชา  นุ่มฝ้าย
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอื้อสลุง
3. เด็กหญิงพัชรี  ตันทอง
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ละออง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเมฆ
3. เด็กชายพีรพล  อาจขำ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  อินทโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปานศรี
3. เด็กหญิงอัญทิมา  จุ้ยซื่อ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสูง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภักดิ์พันธ์
 
1. นายวิชัย  ปิ่นแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวินี  เรืองไรวิทูร
 
1. นางสาวอมราพร  อิงคนินันท์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  นุ่มอุปถัมถ์
2. เด็กชายสมพร  หนูอ้น
 
1. นางกุลธิดา  เชื้อสูง
2. นางรุ่งทิพย์  อุ่นอนันต์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  คำปัญญา
2. เด็กชายสุทธิราช  แก้วใส
 
1. นายบุญส่ง  ศรีแสงอ่อน
2. นางสาวอมราพร  อิงคนินันท์
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษิรา  กาญหิจ
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจักรพงษ์  พานทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพึ่ง
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรรภษา  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  สวนต่าย
3. เด็กหญิงสุชาวินี  พึ่งธรรม
 
1. นางภาสวรรณ  จันทร์ปาน
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพงษ์  พานทอง
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุพิน  มั่นมี
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพิชญาดา  ทรัพย์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  ทาวะรัมย์
 
1. นางชญามน  บุญประสิทธิ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติสรณ์  บึ้งสลุง
2. เด็กหญิงรัชนก  พรมมา
 
1. นางชญามน  บุญประสิทธิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนทกร  บุญชื่น
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธนิดา  อยู่ยง
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  เชญชาญ
2. เด็กชายวิษณุ  แซ่ลี่
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หาญกิจ
4. เด็กหญิงอารียา  แสงพูล
5. เด็กหญิงแสงดาว  แก้วใส
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธนพร  อุทุมพร
 
1. นางชไมพร  ผากา
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พลายดี
2. เด็กชายนาวิน  จันแก้ว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  จงรักชอบ
 
1. นายชไมพร  ผากา
2. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายมานะ  บุญเมฆ
2. เด็กชายวีรพล  แสนอ่อน
 
1. นางชไมพร  ผากา
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เพ็ชรงาม
 
1. นางเพ็ชรรัตน์  วลัย
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกรณ์  กองสุวรรณ์
 
1. นางชไมพร  ผากา
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สอนสติ
 
1. นางชไมพร  ผากา