สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิริยุพน  นุ่มอุปถัมป์
 
1. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจตุพล  จึงมีสุข
2. เด็กหญิงเสาวภา  กันอ่วม
 
1. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญรอด
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  หลีกทุกข์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสุรวัฒน์  เกิดแสวง
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พลมั่น
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณิชา  นุ่มฝ้าย
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เอื้อสลุง
3. เด็กหญิงพัชรี  ตันทอง
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนทกร  บุญชื่น
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธนิดา  อยู่ยง
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ