สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรรภษา  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  สวนต่าย
3. เด็กหญิงสุชาวินี  พึ่งธรรม
 
1. นางภาสวรรณ  จันทร์ปาน
 
2 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  เชญชาญ
2. เด็กชายวิษณุ  แซ่ลี่
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หาญกิจ
4. เด็กหญิงอารียา  แสงพูล
5. เด็กหญิงแสงดาว  แก้วใส
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ