สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจักรพงษ์  พานทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพึ่ง
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติสรณ์  บึ้งสลุง
2. เด็กหญิงรัชนก  พรมมา
 
1. นางชญามน  บุญประสิทธิ์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายมานะ  บุญเมฆ
2. เด็กชายวีรพล  แสนอ่อน
 
1. นางชไมพร  ผากา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สอนสติ
 
1. นางชไมพร  ผากา