สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตหรา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวนิดา  พึ่งธรรม
3. เด็กชายวัชรินทร์  มาพบ
 
1. นายธีรศักดิ์  อยู่วัฒนา
2. นางสาววธุดา  นาน้ำเชี่ยว
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ละออง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเมฆ
3. เด็กชายพีรพล  อาจขำ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  อินทโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปานศรี
3. เด็กหญิงอัญทิมา  จุ้ยซื่อ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวินี  เรืองไรวิทูร
 
1. นางสาวอมราพร  อิงคนินันท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  นุ่มอุปถัมถ์
2. เด็กชายสมพร  หนูอ้น
 
1. นางกุลธิดา  เชื้อสูง
2. นางรุ่งทิพย์  อุ่นอนันต์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  คำปัญญา
2. เด็กชายสุทธิราช  แก้วใส
 
1. นายบุญส่ง  ศรีแสงอ่อน
2. นางสาวอมราพร  อิงคนินันท์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษิรา  กาญหิจ
 
1. นางวราภรณ์  ทุนทุสวัสดิ์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พลายดี
2. เด็กชายนาวิน  จันแก้ว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  จงรักชอบ
 
1. นายชไมพร  ผากา
2. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปกรณ์  กองสุวรรณ์
 
1. นางชไมพร  ผากา