สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ขุมแร่
 
1. นางสาวสุชาดา  ขันเชื้อ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แทนเดช
 
1. นางสาวสุชาดา  ขันเชื้อ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
1. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใยทอง
2. เด็กชายอู  ลุงติ
 
1. นางบังอร  รวมเจริญ
2. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  สิงห์ทรัพย์
2. เด็กหญิงหมวยพร  เครือคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางพวงรัตน์  สุขพัทธี
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานขำ
2. เด็กหญิงวารุณี  ขันทองดี
 
1. นายบังอร  พจนธารี
2. นางพวงรัตน์  สุขพัทธี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเสงี่ยม
2. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  อินทวงษ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
2. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กชายธนดล  นิ่มน้อย
2. เด็กชายสุรชัย  คุ้มภัย
3. เด็กชายอมรรัตน์  จำเนียรพล
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริลดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฏฐ์  จันทร์รัตน์แสงสี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สะมะถะธัญกร
 
1. นางบังอร  พจนธารี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  การุญบริรักษ์
 
1. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฏาพร  จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงธราภรณ์  กฐินเทศ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางสาวสาคร  ชาติสำราญ
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภัทร   นาคพุ่ม
2. เด็กชายสุรพล   พวงมาลัย
3. เด็กชายอำนวยศิลป์   สุขคุ้ม
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพายุ   พิมพันธ์
2. เด็กหญิงวราทิพย์   อู่ทอง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   สายคงดี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอติวัฒน์   พึ่งเจริญ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน