สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 19 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใยทอง
2. เด็กชายอู  ลุงติ
 
1. นางบังอร  รวมเจริญ
2. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะดา  สิงห์ทรัพย์
2. เด็กหญิงหมวยพร  เครือคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ลี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางพวงรัตน์  สุขพัทธี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริลดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ทองมาก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สะมะถะธัญกร
 
1. นางบังอร  พจนธารี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอติวัฒน์   พึ่งเจริญ
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน