สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานขำ
2. เด็กหญิงวารุณี  ขันทองดี
 
1. นายบังอร  พจนธารี
2. นางพวงรัตน์  สุขพัทธี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กชายธนดล  นิ่มน้อย
2. เด็กชายสุรชัย  คุ้มภัย
3. เด็กชายอมรรัตน์  จำเนียรพล
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางแสงระวี  ชัยคงสถิตย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฏาพร  จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงธราภรณ์  กฐินเทศ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางสาวสาคร  ชาติสำราญ
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนภัทร   นาคพุ่ม
2. เด็กชายสุรพล   พวงมาลัย
3. เด็กชายอำนวยศิลป์   สุขคุ้ม
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพายุ   พิมพันธ์
2. เด็กหญิงวราทิพย์   อู่ทอง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   สายคงดี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน