สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุทัศน์    กระแสสินธุ์
 
1. นางพิมพา   รัตนตรัยวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา   บุญชู
 
1. นางพิมพา   รัตนตรัยวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ศิริมงคล
2. เด็กชายสุธิชา   คำเครือ
3. เด็กชายอนุกูล   ชื่นบานเย็น
 
1. นางวารุณี  โพธิโสภณ
2. นางสาวสุนันทา   กองตาพันธุ์