สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชร์สุข
 
1. นางประภาพรรณ  สุขรอด
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชชา  บุญธรรม
 
1. นางประภาพรรณ  สุขรอด
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีเมือง
2. เด็กชายสิงหราช  ชะอ้อน
3. เด็กชายเจริญศิลป์  ทองวงษ์
 
1. นางสุวรรณ๊  ปาลวัฒน์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทร์สุพรม
 
1. นางอุบล  นาคสกุล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  บัวหอม
2. เด็กชายณภัทรดล  พึ่งงาม
3. เด็กชายธนวรรษ  สร้อยจำปา
 
1. นางสุวรรณี  ปาลวัฒน์