สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  เอื้อพันธุ์พงศ์
2. เด็กชายณัฐชนน  สวัสดิ์พูน
3. เด็กชายพรทวี  พรหมอวยพร
 
1. นางกรรณิกา  สุทธิทรัพย์
2. นางวัชรี  แสวงเจริญ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  โค้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณภัทร  วัชรพงศธร
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงฉาย
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิสังข์
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศิริประทุม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีประทุม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรมณฑ์  อยู่ประยงค์
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  ตาทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์
 
1. นางนฤมล  จันทร์เทียน
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายจิรายุ  เกียรติไทยพิพัฒน์
 
1. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี