สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองช่วย
 
1. นางสาวสำเริง  ศรีไพโรจน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วมาเมือง
 
1. นางพรรณิภา  ศรีพระจันทร์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ภู่พลายงาม
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชโรทัย  สิงห์ป้อม
 
1. นางสาวอรุณรุ่ง  ศรีสุพรรณ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  โคตรชมภู
 
1. นางนฤมล  สวนพันธ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปุ๊ดมาเล
 
1. นางประไพ  หวังในธรรม
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชามาวัณณ์  บัวเทศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  เนียมทอง
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาพิรุฬห์  เฮงเจริญ
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูบดี  พนิตจิตบุญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัชวานิชย์
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
2. นายศักดิ์ชัย  กล่ำนาค
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พนาโรจน์วงศ์
2. เด็กหญิงสมิตา  กลัดอินทร์
3. เด็กหญิงอติพร  ช่วยเมืองปักษ์
 
1. นางภาวนา  วัฒนาศิริบุญ
2. นางมะลิวัลย์  กระตุดนาค
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  เกศสร้อย
2. เด็กหญิงภิญญาภัชญ์  แย้มอำพล
 
1. นางพิสมร  สวัสดิ์โรจน์
2. นางอัจฉริยา  โรจนกิจเกษตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญา  สายหยุด
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นางพิกุล  มีใจเจือ
2. นางอัจฉริยา  โรจนกิจเกษตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  พัฒนเจริญ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สาคำภีร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุกใส
4. เด็กหญิงนาตาชา  มหิเมือง
5. เด็กหญิงปาริษา  ปานแก้วรัศมี
6. เด็กหญิงพรพิมล  ชุ่มโสตร์
7. เด็กหญิงพอเพียง  แก้วพรม
8. เด็กหญิงพิชชา  ไคร้แค
9. เด็กหญิงรติกัญ  หลานไทย
10. เด็กหญิงสรวีย์  บุญช่วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ม่วงลอง
2. นางอัจฉริยา  โรจนกิจเกษตร
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  ฉิมกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  จันอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  ไล้อ่วม
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกกร  จงประเสริฐพร
2. เด็กชายศุภกร  จันทร
3. เด็กหญิงอรุชา  ปานจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  เอกวัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา  เพ็ชรมณี
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณณ์  สูงเมฆ
2. เด็กหญิงเวธกา  หอมละม้าย
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  งามวิลัย
2. เด็กหญิงกรกนก  เงินผล
3. เด็กหญิงกรกนก  นุ่มน้อย
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายสมาน
5. เด็กหญิงดุษน้ำเพชร  ไพบูลย์
6. เด็กหญิงพานิภัค  เจริญพิทักษ์พร
 
1. นายสุริยา  ขาวช่วง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศพล  สินธุพรหม
2. เด็กชายศิวกร  พัฒนาคม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สุริย์จามร
2. เด็กหญิงพนิตพร  หมื่นใจ
3. เด็กหญิงแก้วตา  หน่ายทุกข์
 
1. นางสาววิภาวดี  การะยะ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิสิตา  ปัญญา
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีประทุม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศวัฒน์  วงศ์นพเศรษฐ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทองประไพ
 
1. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
2. นายอารัทธิ์  เอี่ยมประภาศ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรชุลี  อุทโท
 
1. นางศิวพร  สาริยาหะชีวะ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  เร่งรัด
 
1. นางสุกัญญา  กิจศิลป์ชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุษราคัม
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริโก่งธนู
 
25 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนงค์สิริ  วิโชติมงคลเลิศ
 
1. นางสาวชนรดี  โรจนศิลป์
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจรัญ  พันธุนนท์
 
1. นางสาวชนิตา  แก้วรัตน์
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  รีตานนท์
 
1. นางนฤมล  สวนพันธ์
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรกัญญ์  เจริญวานิช
2. เด็กชายศุภกิตติ์  จองอยู่
 
1. นางสาวชนิตา  แก้วรัตน์
2. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพฤกษ์  พุทธเจตน์
2. เด็กชายพีระวิทย์  พรหมโคตร
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์