สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำมูล
 
1. นางไขแสง  วงษ์นิ่ม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคสุข
 
1. นางไขแสง  วงษ์นิ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงชิดชนก  ดิษฐ์เนตร
2. เด็กชายรณวร  ไม้มาก
 
1. นายคนึง  ศิริจันทร์
2. นายเสน่ห์  รสฉ่ำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฐพล  สท้านสุข
2. เด็กชายณัฐพล  ทวีศักดิ์
3. เด็กชายสุภาษิต  ชัยมณี
 
1. นายนพพร  ปั้นอยู่
2. นายเสน่ห์  รสฉ่ำ
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.6 เงิน 12 1. เด็กชายอานนท์  บุญแสน
 
1. นางเพ็ญศรี  เขียวสอาด
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 15 1. เด็กชายธนภัทร  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงปาริตา  ศรีสริ
3. เด็กชายพิชชากร  สสิกุล
 
1. นางสาวเตือนตา  ลี้สกุล
2. นางเพ็ญศรี  เขียวสอาด