สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำมูล
 
1. นางไขแสง  วงษ์นิ่ม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคสุข
 
1. นางไขแสง  วงษ์นิ่ม