สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา   นะวะเศียร
2. เด็กหญิงพีรดา  บุญยะพรรค
 
1. นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชุรีพร  อ่ำสว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขียวฉิม
3. เด็กชายวิทยา  สายจันทร์
 
1. นางประภารัตน์  พูลทองคำ