สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.17 เงิน 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์   โพติยะ
 
1. นางสุภาภรณ์  เตชะไตรภพ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตภัทร   เพ็งศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา   วีระกังวานกุล
 
1. นางวราภรณ์   คชอัมพล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวิฑูรย์  โชติพรหม
 
1. นางสุดารัตน์  แป้นแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนิสา   ฟักทอง
2. เด็กหญิงสุนิตา  วิเชียรชาติ
3. เด็กหญิงอุษาวดี   โพริน
 
1. นายชัยมงคล  ไตรธรรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สำราญสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา  ตุ้นสกุล
3. เด็กหญิงอริสา  มักเชียว
 
1. นางชลาลัย  สโรชลารักษ์
2. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์  โพติยะ
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางวิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  โคกพราน
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงรินทราย  มีอุดร
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนงนุช  โคกพราน
2. เด็กชายพรเทพ  สุนทรโชค
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรณภา  ตุ้มเที่ยง
3. เด็กหญิงสมพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสงบ  จันทร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศรีสุดา  บุตรจู
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองนิ่ม
 
1. นายสงบ  จันทร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายจีรวุฒิ  เทียมสนิท
2. เด็กชายนัฐฐหชัย  พวงภู่
3. เด็กชายภานุวัฒน์  คำดวงน้อย
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสมคิด   สุขเอี่ยม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิณกร   เนาว์บุตร
2. เด็กชายศรันย์   ทองชื่น
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลชา  รัตนวงศ์มงคล
2. เด็กหญิงมาลินี  ฟักทอง
3. เด็กหญิงมินตรา  พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงวรรณพร  รัตนวงศ์มงคล
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  จำปาทอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  เก็ตเพ็ชร
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
3. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เสือพรม
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  ฉ่ำชะเอม
2. เด็กหญิงนิสา  ฟักทอง
3. เด็กหญิงเมตตา  ขจรจันทร์
 
1. นายประเสริฐ   หลีทองหล่อ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงบรรจง  งามทรัพย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ศึกษากิจ
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายณัฐพล   เขื่อนศิริ
2. เด็กชายศิวกร   มีศิริ
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายชวลิต   งามเลิศ
2. เด็กชายภาคินทร์   ชุ่มวิจารณ์
 
1. นายจำแลง  อินศร
2. นายณัฐพล  ช่างประดิษฐ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปั้นทอง
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  สำราญสุข
2. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  สกุลดี
3. เด็กหญิงอัญธิสา  หวังถวิล
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายก้องภพ  เฉลิมวัฒน์
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิกร  อ่อนตา
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
23 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพิษณุ  เทียนแก้ว
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.3 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์   จีระวัฒน์
2. เด็กชายรามินทร์   สุขขะ
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
2. นางวัชราภรณ์  เจริญผล
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวินทร์   ศิรินาค
2. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเชื้อ
2. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทัศน์   ลำเภาพันธ์
2. เด็กชายสุริยันต์   บุตรจู
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
2. นางวัชราภรณ์   เจริญผล
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 9 1. เด็กชายตุลาการ   เทศศิริ
2. เด็กหญิงวันวิสา   ตุ้นสกุล
 
1. นางชลาลัย   สโรชลารักษ์
2. นางพรทิพย์   ชูใจ
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุมนัส   บัวเฟื่อง
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐชนน   ผาสงค์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์   แสนอ้อม
3. เด็กชายอรุณ   สุขประเสริฐ
 
1. นางสุภารวี   น้อมธรรม