สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.17 เงิน 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์   โพติยะ
 
1. นางสุภาภรณ์  เตชะไตรภพ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตภัทร   เพ็งศรี
2. เด็กหญิงพรชิตา   วีระกังวานกุล
 
1. นางวราภรณ์   คชอัมพล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สำราญสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา  ตุ้นสกุล
3. เด็กหญิงอริสา  มักเชียว
 
1. นางชลาลัย  สโรชลารักษ์
2. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์  โพติยะ
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางวิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนงนุช  โคกพราน
2. เด็กชายพรเทพ  สุนทรโชค
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรณภา  ตุ้มเที่ยง
3. เด็กหญิงสมพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสงบ  จันทร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิณกร   เนาว์บุตร
2. เด็กชายศรันย์   ทองชื่น
 
1. นางปาลิน   วงษ์แหวน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายชวลิต   งามเลิศ
2. เด็กชายภาคินทร์   ชุ่มวิจารณ์
 
1. นายจำแลง  อินศร
2. นายณัฐพล  ช่างประดิษฐ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.3 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานนท์   จีระวัฒน์
2. เด็กชายรามินทร์   สุขขะ
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
2. นางวัชราภรณ์  เจริญผล
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทัศน์   ลำเภาพันธ์
2. เด็กชายสุริยันต์   บุตรจู
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
2. นางวัชราภรณ์   เจริญผล
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 9 1. เด็กชายตุลาการ   เทศศิริ
2. เด็กหญิงวันวิสา   ตุ้นสกุล
 
1. นางชลาลัย   สโรชลารักษ์
2. นางพรทิพย์   ชูใจ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐชนน   ผาสงค์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์   แสนอ้อม
3. เด็กชายอรุณ   สุขประเสริฐ
 
1. นางสุภารวี   น้อมธรรม