สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทนา  โคกพราน
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงรินทราย  มีอุดร
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลชา  รัตนวงศ์มงคล
2. เด็กหญิงมาลินี  ฟักทอง
3. เด็กหญิงมินตรา  พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงวรรณพร  รัตนวงศ์มงคล
5. เด็กหญิงสกาวเดือน  จำปาทอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  เก็ตเพ็ชร
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
3. นางสุนทรีย์  โชติเนตร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เสือพรม
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิรชา  ฉ่ำชะเอม
2. เด็กหญิงนิสา  ฟักทอง
3. เด็กหญิงเมตตา  ขจรจันทร์
 
1. นายประเสริฐ   หลีทองหล่อ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริกร  สำราญสุข
2. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  สกุลดี
3. เด็กหญิงอัญธิสา  หวังถวิล
 
1. นางวัลลภา  เภากัน
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิกร  อ่อนตา
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวินทร์   ศิรินาค
2. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเชื้อ
2. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุมนัส   บัวเฟื่อง
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ