สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นะวะเศียร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงรติรส  วงษ์มณี
 
1. นางอัจฉรา  คุ้มพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายสมศักดิ์  อยู่แตง
2. เด็กชายสุพล  นิ่มมะณี
 
1. นายสุระชัย  ไผทพฤกษ์
2. นายไพศาล  สงวนใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ห้องกระจก
 
1. นายไพศาล  สงวนใจ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูกำลัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์ปิ่น
 
1. นางสนอง  ประเสริฐรอด
2. นางเนตรนภา  ชาติไทย
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชาคริต  แป้นสกุล
2. เด็กชายปิยะณัฐ  จันทร์เรือง
3. เด็กชายสรวิชญ์  พิณเสนาะ
 
1. นางยุพา  สิงห์พรหม
2. นางสนอง  ประเสริฐรอด
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
2. เด็กชายทิฏฐิพันธุ์  รุจิโมระ
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ฉิมชาติ
 
1. นายสุระชัย  ไผทพฤกษ์
2. นายไพศาล  สงวนใจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ฟักนิ่ม
2. เด็กหญิงวริศรา  คุ้มพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ตรีวุฒิ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พรสิงห์
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แพวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุมรัตนะ
 
1. นางจันทสุภางค์  สุขทัศน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จันธนู
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บัวไผ่
3. เด็กหญิงสุชาดา  มิสะโสกะ
 
1. นางจันทสุภางค์  สุขทัศน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐพร  อรทัด
 
1. นางอัจฉรา  คุ้มพันธ์
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  รุมรัตนะ
2. เด็กชายธนภูมิ  รุมรัตนะ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุขนุ่ม
 
1. นางถนอมจิต  จันทร์พินิจ
2. นางปาริพรรณ  กระจ่างฤกษ์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำรื่น
2. เด็กหญิงมนัสมนต์  พุฒติ
3. เด็กหญิงอนุตรา  ชุ่มจิตร
 
1. นางถนอมจิต  จันทร์พินิจ
2. นางปาริพรรณ  กระจ่างฤกษ์