สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงรติรส  วงษ์มณี
 
1. นางอัจฉรา  คุ้มพันธ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.4 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ฟักนิ่ม
2. เด็กหญิงวริศรา  คุ้มพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ตรีวุฒิ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐพร  อรทัด
 
1. นางอัจฉรา  คุ้มพันธ์