สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นะวะเศียร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อดี
 
1. นางเสาวลักษณ์  จิโรจน์วงศ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชาคริต  แป้นสกุล
2. เด็กชายปิยะณัฐ  จันทร์เรือง
3. เด็กชายสรวิชญ์  พิณเสนาะ
 
1. นางยุพา  สิงห์พรหม
2. นางสนอง  ประเสริฐรอด