สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานถม
 
1. นางพัชราภรณ์  วีระประสิทธิ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงอทิตยาพร  สีมันตา
 
1. นายมนัส  ทองทา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  ครองราช
 
1. นายมนัส  ทองทา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  วุฒิยากรณ์
2. เด็กชายธนาธิป  ผาจันทร์
3. เด็กชายพรเทพ  ปั้นเพ็ง
4. เด็กหญิงภิญญดา   จั่นสนิท
5. เด็กชายวรายุส  จันทร์รอด
6. เด็กหญิงศศินา  ตั้งสกุล
 
1. นางประมวลมาศ  จันทร์จุฬา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กชายนวมินทร์  แม่นสิน
2. เด็กชายวชิราวุธ  เปียงาม
3. เด็กชายวายุ  สิมมาสุข
4. เด็กชายศรราม  แก้วกาหลง
5. เด็กชายสิรธีร์  มาแก้ว
6. เด็กชายเอกรินทร์  ขวัญกล่ำ
 
1. นายมนัส  ทองทา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธัญชนก  มาแก้ว
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  กรอบทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ร่วมจิตร์
 
1. นางชัญญานุช  ร้อยแสนศึก
2. นางมาลี  เจตเจริญ