สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายอาทิตย์   มีชอบธรรม
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   บัวทอง
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.12 เงิน 5 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสงธูป
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หนูคำเชื้อ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เฮงประดิษฐ์
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรพงษ์  มีศิริ
2. เด็กชายจิรพันธ์  มีศิริ
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชรสุขุม
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  จำเนียรพล
2. เด็กชายเอกรัฐ   คชมุทิง
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
2. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ศิริ
 
1. นางสาวณัฐชนา  ตุลาทอง
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอนุชา  อาสานอก
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชรสุขุม
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสุริยะ  อบอุ่น
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนกร  สุวรรณรัฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กะสายแก้ว
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวณัฐชนา  ตุลาทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
2. เด็กชายอัษฎายุท  สุวรรณรัฐ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายสุนทร  ขาวใส
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  คำเพ็ง
2. เด็กชายสราวุธ  ทองกระจ่าง
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  คำเทศ
2. เด็กชายโสภณ  จูน้อย
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีภัทร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังข์ศิริ
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์   จำศิลป
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  แซ่จัง
2. เด็กหญิงบุษกร  วงษ์มณี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เอ็งประดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงยุพาพร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายวรานุวัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นางพรรณอร  มากวงษ์
 
17 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คชมุทิง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
18 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทมล  ทองกระจ่าง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
19 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คชมุทิง
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
20 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เฮงประดิษฐ์
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
21 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโกมล  แสนศักดา
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
22 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญรอด
2. เด็กชายกษิติ์เดช  เดชสาหร่าย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   ไทยกลัด
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิสด
5. เด็กหญิงชลลดา  เครือวงษา
6. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วจีน
7. เด็กชายตะวัน  อังวะ
8. เด็กชายธีรภัทร  เกตุสุวรรณ
9. เด็กหญิงนภาลัย  เนียมหอม
10. เด็กชายปฏิภาณ  ทรัพย์เชาว์
11. เด็กชายประไพ  วัดเรือง
12. เด็กชายปิยะพร   แป้นพันธ์
13. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  โพธิ์สุวรรณ
14. เด็กชายพีรวิทย์  บัวเรือง
15. เด็กชายภูริช  ธูปกรณ์
16. เด็กหญิงวลัยภรณ์   อารีย์
17. เด็กชายอนุชา  นวลละออ
18. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีบัว
19. เด็กชายอำนาจ  หนูคำ
20. เด็กชายอำนาจ  มากโฉม
 
1. นายประสิทธิ์  จำศิลป
2. นางพรรณอร  มากวงษ์
3. นางฤทัยทิพย์  เกตุพรหมมา
4. นายสุนทร  ขาวใส
5. นางอัญชลี  เผือดผ่อง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลธาร  ทัพจันทร์
2. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิสด
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์  วิทยานันท์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  กุษา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กหญิงอลิษา  แสนปัญญา
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงจุ้ยวงษ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ยอดประสาท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนดี
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษกร  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงวิภาพร  จำเนียรสาร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไชโย
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  เสมพงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  หนูย้อย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มิตรจิตร
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงมนพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  เรืองเกษม
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สังข์เสนาะ
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงหัทยา  ต่ายโต
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่จัง
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ยังทอง
 
1. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายรัชวุฒิ  เขียวธรรมรงค์
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพัชรพล  วัฒนะแสง
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
35 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนทีธร  ช้างเที่ยง
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง