สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายอาทิตย์   มีชอบธรรม
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.12 เงิน 5 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสงธูป
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนกร  สุวรรณรัฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  กะสายแก้ว
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวณัฐชนา  ตุลาทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงศักดิ์  คำเพ็ง
2. เด็กชายสราวุธ  ทองกระจ่าง
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงยุพาพร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายวรานุวัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นางพรรณอร  มากวงษ์
 
6 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เฮงประดิษฐ์
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
7 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโกมล  แสนศักดา
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  กุษา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กหญิงอลิษา  แสนปัญญา
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษกร  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงวิภาพร  จำเนียรสาร
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไชโย
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรัญญา  โตฤทธิ์
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงหัทยา  ต่ายโต
 
1. นางพเยาว์  ช่วยเมือง