สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาริสา  ขันตี
 
1. นางสาวประภาศรี  จิตลำใย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มวัตร
2. เด็กหญิงนิลเนตร  ดิษฐ์ผดุง
3. เด็กหญิงมาริษา  ขันตี
 
1. นางชลาลัย  ไทยานันท์
2. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  มีพ่วง
 
1. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  มีพ่วง
 
1. นางธัญชนก  ชอบประดิษฐ์
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มวัตร
2. เด็กหญิงนิลเนตร์  ดิษผดุง
3. เด็กหญิงลลิตา  ทุวนุช
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ทศพร
5. เด็กหญิงสุนารี  บุทโรจน์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่เย็น
7. เด็กหญิงอริสา  สามิภักดิ์
 
1. นางชลาลัย  ไทยานันท์
2. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
3. นางวัชรมน  ยิ่งเจริญ
4. นางสาวสุธาสินี  ปานทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 14 1. เด็กชายศุภกิจ  รู้อยู่
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไพเรืองโสม
3. เด็กชายสรายุธ  แสงสว่าง
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายลักษณ์นารา  เข็มดี
 
1. นางวัชรมน  ยิ่งเจริญ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรัพย์สิดี  มีพ่วง
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เลิศจิตร
2. เด็กหญิงมณฑิรา  คำเทศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สนเปรม
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.4 เงิน 4 1. เด็กชายธนอรรถ  ทองบัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงมุนิล  บุญส่งศรี
 
1. นางวัขรมน  ยิ่งเจิรญ
2. นางอรวรรณ  ปานทอง
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ภู่ขาว
2. เด็กชายทรงฤทธิ์  ลือศิริ
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.3 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณาพจน์  ผาผง
2. เด็กชายจักรี  ฮาสุกรี
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์โต
2. เด็กชายภักพล  พรมมา
3. เด็กชายวัชรินทร์  เชียงศรี
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.25 เงิน 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แจ้งมรคา
2. เด็กหญิงพรทิพา  ราชสุนทร
3. เด็กชายเทพประธาน  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สนเปรม
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ภานุทัต
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสาร์มัน  ศุกร์
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์