สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาริสา  ขันตี
 
1. นางสาวประภาศรี  จิตลำใย
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  มีพ่วง
 
1. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนาตยา  แย้มวัตร
2. เด็กหญิงนิลเนตร์  ดิษผดุง
3. เด็กหญิงลลิตา  ทุวนุช
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ทศพร
5. เด็กหญิงสุนารี  บุทโรจน์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่เย็น
7. เด็กหญิงอริสา  สามิภักดิ์
 
1. นางชลาลัย  ไทยานันท์
2. นางสาวลลิตา  สวัสดิ์ชัย
3. นางวัชรมน  ยิ่งเจริญ
4. นางสาวสุธาสินี  ปานทอง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายลักษณ์นารา  เข็มดี
 
1. นางวัชรมน  ยิ่งเจริญ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.4 เงิน 4 1. เด็กชายธนอรรถ  ทองบัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงมุนิล  บุญส่งศรี
 
1. นางวัขรมน  ยิ่งเจิรญ
2. นางอรวรรณ  ปานทอง
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  ภู่ขาว
2. เด็กชายทรงฤทธิ์  ลือศิริ
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.3 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณาพจน์  ผาผง
2. เด็กชายจักรี  ฮาสุกรี
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.25 เงิน 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์  แจ้งมรคา
2. เด็กหญิงพรทิพา  ราชสุนทร
3. เด็กชายเทพประธาน  อิ่มรัตนรัก
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
2. นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์