สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยณรงค์  วรรณพฤกษ
2. เด็กหญิงนารากร  คงผาสุข
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. นางอัญชนา  สงวนวงษ์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงผานิตา  มั่นคง
3. เด็กหญิงสมัชญา  เล็กเจริญ
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. นางอุษา  สุรนารถ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สังเกตุ
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภาวิณี  พวงจำปี
5. เด็กหญิงวรนุช  วรรณพฤกษ์
6. เด็กชายศรันย์  พานนนท์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  สรรประเสริฐ
 
1. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
2. นายสมพงษ์  สุรนารถ
3. นางอุษา  สุรนารถ