สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกําจรวิทย์ สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปัณรสรณ์   กันเขียน
 
1. นางสาวจิตตรา   อุ่นละม้าย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอาทิตญาพร   ครุธพันธุ์
 
1. นางสาวจิตตรา   อุ่นละม้าย
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงมลชนก   เหมือนเพ็ชร์
 
1. นางกมลทิพย์  รากแก้ว
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิดาพัชร์   เจริญพัฒนาธรณ์
 
1. นางสาวจิตตรา   อุ่นละม้าย
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์   ศรีวารินทร์
 
1. นางณิชาภา  อักษรทอง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรภัทร   ปลั่งกลาง
 
1. นางบังอร  ไป๋สกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ป้านทอง
2. เด็กชายดนุพร   แสงบุญ
3. เด็กชายภูผา   มหาวัน
 
1. นางอรอนงค์  ตระกูลแสนศิริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษเรศ   ประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงคณภรณ์  เกษมสุข
 
1. นายชำนาญ   นิลสกุล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภู่ทับทิม
2. เด็กหญิงพีรดา  คงไทย
3. เด็กหญิงภรภัทร  แจ่มวงษ์
 
1. นางบุญสม  ซุ่นสั้น
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   จรกัณหา
2. เด็กหญิงปรัชญ์วีร์   เสมาทอง
 
1. นางบุญสม  ซุ่นสั้น
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.76 เงิน 9 1. เด็กชายพรมเทพ   หล้าแดง
 
1. นางการะเกต   บุญยรัตนิกร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติมา   แสนโสม
 
1. นางการะเกต   บุญยรัตนิกร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.37 เงิน 9 1. เด็กหญิงนฤภร   รวมเจริญ
 
1. นางลัดดาวัลย์   ผ่องพันธ์ชัย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ตันติเดชามงคล
 
1. นางสาวหรรษา  บุญชม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายกศม   คงขุนทด
2. เด็กชายชัยวัทน์   เจริญสุข
3. เด็กชายธนกร   อักษรทอง
4. เด็กชายปัณณวิชญ์   ธรรมปรีชา
5. เด็กชายรัชพล   พันทา
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์   พูลยิ่ง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฉ่ำบุรุษ
2. นายแสน   สุขสม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษเรศ   ประเสริฐสุข
2. เด็กชายจิณณพัต  เนื้อนุ่มพันธ์
3. เด็กชายฉัตรชัย   พจนเรขา
4. เด็กชายชานน   สุคนธานนท์
5. เด็กชายณนฐนวรรษ   สุขไสย
6. เด็กชายพีระพงษ์   พุ่มพฤกษ์
7. เด็กชายภูตะวัน   เอี่ยมสำอาง
8. เด็กชายภูวนารถ   บัวดี
 
1. นายชำนาญ   นิลสกุล
2. นายบุญส่ง  บุตรนาแพง