สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมทิน สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  โกมล
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เทพเขียว
 
1. นางสาวมณันญา  พลชาอังกูร
2. นางวนิดา  แสงลอย
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประลามุข
2. เด็กหญิงสุพรรษา   สาลีมา
 
1. นางสาวมณันญา  พลชาอังกูร
2. นางวนิดา  แสงลอย