สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงโสภา  กองทอง
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงเบญญา  แก้วกระจ่าง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชมภูพันธุ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  อินทร์ผล
 
1. นางจริยา  ทั่งทอง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชนรดา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตาลดี
2. เด็กหญิงสกุลตลา  แสงสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อรัญแล
 
1. นางจันทนา  อื้อจรรยา
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ไตรศรี
 
1. นายจุมพล  อนุรักษ์ตระกูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เนาว์นิเวศน์
 
1. นางสาวทองขัน  สีพูล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่ชัย
 
1. นางอังคนา  สีเหนี่ยง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภาพ
2. เด็กหญิงจิติมา  นารา
3. เด็กชายธงชัย  กองพรม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โหติ่ง
5. เด็กหญิงธีรนุช  ชื่นชมบุญ
6. เด็กหญิงประกายแก้ว  การะพัฒน์
7. เด็กหญิงพรรณิดา  มาคิน
8. เด็กชายพันธกานต์  จิ๋วสุข
9. เด็กชายมงคล  จันสอน
10. เด็กหญิงยุวนุช  จันทะคุ่ย
11. เด็กชายสิทธิพงษ์  นิทติโย
12. เด็กหญิงสุธิสา  ศรีมงคล
13. เด็กชายเฉลิมชัย  เอี่ยมประเสริฐ
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตุลาทอง
15. เด็กชายไตรณรงค์  แย้มอุบล
 
1. นางพัชรีวรรณ  หาญสืบศิลป์สุข
2. นางอารีย์  ทองไทย
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุสุมา  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงธนกวรรณ  สิมดี
 
1. นางอังคนา  สีเหนี่ยง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงอธิติยา  เชยโฉม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนขาว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อยู่ซับซ้อน
 
1. นางจิระประภา   ดาวเรือง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แววพุก
2. เด็กชายสหรัฐ  นิลสิน
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางเจือทอง  วิไลวรรณ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดพงษา
2. เด็กชายภัทรพล  ประทุมมา
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌานิกา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงยาสมิน  ซาโลเมอะฟุคส์
 
1. นางปาริชาด  เกษมสิน
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญจชัย
 
1. นางสุขภาวดี  อัมพรรัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญสอน
 
1. นางปาริชาด  เกษมสิน