สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงชนรดา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสำรวม  สุขสโมสร
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญจชัย
 
1. นางสุขภาวดี  อัมพรรัตน์