สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศพล  อินทร์ผล
 
1. นางจริยา  ทั่งทอง
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตาลดี
2. เด็กหญิงสกุลตลา  แสงสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อรัญแล
 
1. นางจันทนา  อื้อจรรยา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แววพุก
2. เด็กชายสหรัฐ  นิลสิน
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางเจือทอง  วิไลวรรณ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดพงษา
2. เด็กชายภัทรพล  ประทุมมา
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌานิกา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง