สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  น้ำนวน
2. เด็กหญิงบุษยา  สมานมิตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  โกทันณ์
4. เด็กหญิงรัตนาพร  กลิ่นผล
5. เด็กหญิงศิริพร  มองธรรม
 
1. นางวัชรี  จันทร์จิระ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุนันทา  น่วมนุ่ม
2. เด็กชายอรรถพล  พืชงาม
3. เด็กหญิงเครือมาศ  นามเดช
 
1. นางสุกัญญา  ทรงประไพ