สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐากูร  อาจหาญ
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  สีดวงดี
3. เด็กชายสำราญ  นิติ
 
1. นางจิราพร  บุญหนุน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชุติพันธ์   นิติ
2. เด็กหญิงนภสร  เหล่ากาวี
3. เด็กหญิงปรียานุช  พานสบุตร
4. เด็กชายศักดา  พิลา
5. เด็กหญิงเกษร  เพชรดี
 
1. นางธาริณี  เคียนทอง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 54.8 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวัชระ  อ่างทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ห่อไธสง
 
1. นายรัตนชัย  ศรีโสภณ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนรัตน์  ฉลาดทำ
2. เด็กชายธีรกานต์  อ่อนสวัสดิ์
3. เด็กชายนนทชัย  กาวกระโทก
4. เด็กชายนัฐวุฒิ  หนุนบุญ
5. เด็กชายสิทธิชัย  วงษ์เนตร
6. เด็กชายอดิศร  ภูมิพัด
 
1. นายวัชรินทร์  หลอดทอง