สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คะชา
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปราบทอง
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายรณกร  สนธิชัย
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกษมาพร  ตะวันนา
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัณ์ฑิรา  เกิดสาย
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พิชัย
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกสรา  อินทโชติ
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรอุมา  สุพร
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐศมล  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หมู่หาญ
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  เพิ่มเพ็ชร์
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชาติธงชัย  มงคลธรรม
2. เด็กหญิงไอรดา  รวมผล
 
1. นางรุจิรา  พานิช
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิตานัน  สายคำ
 
1. นางสาวดวงพร  มาฆะมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเออาร์ม  สบาย
 
1. นางมนต์ฤทัย  สุวะนาม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  เมืองศิริ
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงดลพร  ขันทธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดพร้อม
3. เด็กหญิงปุญญิศา  เกสี
 
1. นางนิตยา  กลิ่นสุคนธ์
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลวี  เจริญฤกษ์พิชัย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สูนปาน
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรัพยากร  จินตภูมิ
2. เด็กชายวัชรมณฑล  เนื้อเทศ
 
1. นางจริยาพร  เสริมศาสตร์
2. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐนนท์  จุ้ยมณี
 
1. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรพร  เกิดพร้อม
 
1. นางมนต์ฤทัย  สุวะนาม
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขันทา
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  มีคง
2. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงธนวรรณ  อินจาด
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธุรกิจ  เหมือนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  ขันเล็ก
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ใจร้าย
 
1. นางวราภรณ์  บุตรแพง
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงปณิดา  ยิ้มช้อย
2. เด็กชายอัศวกร  เชียงทอง
3. เด็กชายเอกรินทร์  องอาจ
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรามาศ  สกุลเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  จำปาวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทรา  นิ่มนวล
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรไร
2. เด็กชายธีรภัทร  พวงปัญญา
3. เด็กชายวชิรภัทร  ช่อกุหลาบ
 
1. นางประยงค์  เพชระ
2. นางสุนารี  ฤกษ์พิชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกิต  นครเกตุ
2. เด็กชายราเชนทร์  เทียนแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  คณโฑเงิน
 
1. นางประนอม  นิลละออ
2. นางวราภรณ์  บุตรแพง
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  บุระทอน
2. เด็กชายเดชสกุล  กล่ำบุญ
3. เด็กหญิงเนนิสา  แจ่มจำรัส
 
1. นางทัศนียา  สุมณฑา
2. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทัศน์  ขำเจิม
2. เด็กหญิงเขมณัฐฏ์  ใจกระสันต์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ขุมทรัพย์
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพนธ์  รื่นอุรา
2. เด็กชายธมากร  มีโชคสม
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  วัดเยื้อง
2. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพงศ์  เภาด้วง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พรสุวรรณ์
 
1. นายศรัณย์  คงไทย
2. นางสมหวัง  เที่ยงอินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายภุชงค์  จันโทศิริ
2. เด็กชายโสภณ  นกจั่น
 
1. นางจำเนียร  อ่อนศรี
2. นางศรีสุดา  พลอยกลุ่ม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายทักษิณา  แก้วสกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  พวงปัญญา
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายนพคุณ  ชมเกตุแก้ว
2. เด็กชายพสิษฐ์  พันธุบุตร
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
2. นางสุนารี  ฤกษ์พิชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัทฐวุธ  บุญศรี
2. เด็กชายปณัฐพล  สุมาลัย
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัทฐวุธ  บุญศรี
2. เด็กชายปณัฐพล  สุมาลัย
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  พึ่งเป้า
2. เด็กหญิงธัชกร  อินทร์มา
3. เด็กหญิงพรรณวษา  เหล็กอ่อนตา
4. เด็กหญิงศุภิสรา  แสงอาทิตย์
5. เด็กหญิงอรจิรา  สุขโชติ
 
1. นางวัชรี  ไชยนุรักษ์
2. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  เกษี
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิล
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  สวัสดิ์โรจน์
2. เด็กชายหรรษธร  มูลโพธิ์
 
1. นางชนินันท์  ไตรมงคลวิวัฒน์
2. นางสมหวัง  เที่ยงอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอย  กลิ่นหอม
2. เด็กชายพีรณัฎฐ์  สุวรรณคีรี
 
1. นางลักษณา  ทองสุก
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กชายนิติกร  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกานดา  พะวงษ์
 
1. นายชลอ  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวบังอร  วัฒนะกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  คุณสมบัติ
2. เด็กหญิงธัญธิดา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงรัญชนา  สกุลกลาง
4. เด็กหญิงวรางคณา  กระตุดเงิน
5. เด็กหญิงวรารัตน์  คงพรหม
6. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์มั่น
7. เด็กหญิงอภิสรา  พงศ์เรืองศรี
8. เด็กหญิงอัจฉรา  ผลานิผล
9. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีหนา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เมืองเปรม
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางพรรณทิพา  คชสถิตย์
3. นางรันทม  คำชามา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองลำเจียก
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  แหยมทิพย์
3. เด็กหญิงกิติญา  สุภักดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัสสา
5. เด็กหญิงฉัตราพร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัชชามน  ช้างจวง
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาอ่าง
8. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เทาว์
9. เด็กหญิงนิรมล  โพธิศิริ
10. เด็กหญิงนุชนาฎ  ใจสอาด
11. เด็กหญิงภัทรพร  ผอบทอง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหลือใหล
13. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ผลเวช
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงซื่อ
15. เด็กหญิงแพรวพิมล  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสุพัตรา  พนมมาศ
3. นางสุวารี  ตุ่มแก้ว
4. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลพัตร  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองศรี
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นางพิชชาภรณ์  กฐินเทศ
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  เจริญพานิช
2. เด็กหญิงนันทิชา  อังฉกรรจ์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
47 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุภาเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ป้อมภา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองมี
2. เด็กหญิงประภัสรา  ทองอ้วน
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญเพียร
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
49 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปัญจรีย์พร  สวาคมปันตี
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญานิน  ทิพย์ดง
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชมสวน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขพันธ์
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชรแพรว  ใจเสขียน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
54 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรธรรม
2. เด็กหญิงรติพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
55 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงมณฑิฌา  เนื่องอุทัย
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางรันทม  คำชามา
 
56 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณี  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญธรรม
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
57 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรประไพ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร  ชัยเครือ
2. เด็กชายนิธิวัทน์  ฉ่ำแสง
3. เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีพรหม
2. เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนศรี
3. เด็กชายอัลวา  พิมพเคณา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางรันทม  คำชามา
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทนา  ชมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรรณ์แก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
61 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  สสิกุล
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณวงศ์
 
1. นางประภัสสร  รูโปบล
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันทอง
 
1. นางประภัสสร  รูโปบล
 
64 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สนธิมูล
3. เด็กหญิงชลันดา   มานิตย์
4. เด็กหญิงนพมาศ   มีผล
5. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
6. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
7. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์เหมือน
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันฐี
9. เด็กชายวิริยะ  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงสุทธนุช  ทับผึ้ง
 
1. นางสาวพรรณราย    เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี   นิ่มโชคชัยเจริญ
 
65 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชสกร   กล่ำมี
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กุลแสนเต่า
3. เด็กหญิงจุติพร   ศรีสุพรรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    นัทธี
5. เด็กชายณัฐภาส   นิลพิทักษ์
6. เด็กชายพรรถพงษ์   ศรัทธา
7. เด็กหญิงวิภูสนา  เนียมงาม
8. เด็กชายเจนณรงค์   ดีอินทร์
 
1. นางสาวพรรณราย   เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
66 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
3. เด็กหญิงบงกช  เข้มกำลัง
4. เด็กหญิงประภัสสร  เย็นทรวง
5. เด็กหญิงมนรดา  ภูมิรัตน์
 
1. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
67 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กรปรียา  เจียมทอง
6. เด็กชายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
7. เด็กหญิงธนาพร  ตระสินธุ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดี
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
10. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
11. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขเจือ
12. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
13. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
14. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
15. เด็กหญิงภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
16. เด็กชายเจนณรงค์  ดีอินทร์
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางขวัญชนก  จินดากุล
3. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
5. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
68 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิพันธ์  โสมดี
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นายอาคม  เตียประเสริฐ
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิตรยา  สบาย
2. เด็กชายศุภกร  สิริเกื้อกูลชัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนกนก  เรืองโกศล
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ดอกบัว
3. เด็กหญิงศศิภา  นาคสิงห์
 
1. นางคณัสณัฎฐา  จำศรี
2. นางสาววรรณี  สกุลณี
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมัณฑณา  หิรัญวงษ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  หีบโอสถ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรา
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรบัณฑิต  อยู่โภชนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์วงศ์
3. เด็กชายเขมทัต  สุขรอด
 
1. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
2. นางสุนารี  ฤกษ์พิชัย
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัควัฒน์  ชูเกษร
2. เด็กชายศักดิ์จิรัฏฐ์  แสงโพธิ์
3. เด็กชายสุรชาติ  แสงจำรูญ
 
1. นางชูศรี  ศรีเหนี่ยง
2. นางพรสวรรค์  ชมเกตุแก้ว
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มั่นปาน
2. เด็กชายปิยะณัฐ  นพขำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายอานนท์  วงศ์น้ำเพชร
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีนีดา  อินมะตูม
2. เด็กหญิงปานประดับ  หริรักษ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ตุ้นสกุล
4. เด็กชายรังสิมันต์  เลิศมงคล
5. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  สังวาลย์รัมย์
6. เด็กหญิงอัญชลี  ก่ำวงษ์
 
1. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงษ์สิงห์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มีแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สิทธิแพทย์
2. เด็กหญิงกรชวัล  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มะหาฬา
 
1. นางงามพริ้ง  ภุมรินทร์
2. นางณัฏฏฐ์ชนก  น้อยพันธุ์
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วชาติ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ภู่งาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงวราพร  ทั่งทอง
2. เด็กหญิงอนิสา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ภิญโญ
 
1. นางบุษบงก์  ไม้ดัดพันธ์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  ตังจารินทร์
2. เด็กชายอัยการ  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  โนจ๊ะ
2. เด็กหญิงญาณิดา  วิริยะพันธ์
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศักดี
 
1. นางพัชรี  จันทร์โนทัย
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีชัยอดิภา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  กสิวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญา  ประกอบสุข
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงใจ  รัตนผล
2. เด็กชายปัณณพร  อมรจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายอานนท์  วงศ์น้ำเพชร
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงพร  จินดามัง
2. เด็กหญิงนริสรา  นาคนวม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองบาง
 
1. นางงามพริ้ง  ภุมรินทร์
2. นางอำพัน  สายวาริน
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  สายันห์
2. เด็กหญิงณัฐชานนท์  สมณา
3. เด็กหญิงวริษรา  เขียวคำปัน
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
2. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนุช  อันอาสา
2. เด็กหญิงสุณิสา  ชัยโอภาส
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาภาศิริกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณารายณ์  ตาประสาน
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปณิตา  ทานะรมย์
 
1. นางสุภาณี  น้อยอ่าง
 
89 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  กาญจนานิจ
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
90 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วัฒนกุล
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
91 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.75 เงิน 4 1. เด็กชายรัชกฤต  นันทาทอง
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนากานต์  ล่องลอย
 
1. นางสุภาณี  น้อยอ่าง
 
93 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  โวสงค์
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
94 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวาสนา  เศรษฐีพ่อค้า
 
1. นางสุภาณี  น้อยอ่าง
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  เกิดศิริ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ล่องลอย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หงษ์ทอง
4. นางสาวณัฐยา  คุณโบราณ
5. นางสาวณัฐรัชต์  ขันตี
6. นางสาวณิชากร  นุชพิเรน
7. นางสาวดวงกมล  คำสอาด
8. นางสาวสุลักขณา  ดีปานแก้ว
9. นางสาวเมธิญา  มาตย์สิมมา
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
3. นางสมหวัง  เที่ยงอินทร์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนมล  เรือนงาม
2. เด็กหญิงวรินทร  มั่นกลาง
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  ประดับเพ็ชร
 
1. นางจินตนา  แย้มยิ้ม
2. นางนันทนา  บุญคุ้มครอง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พลายฤทธิ์
3. เด็กหญิงมัสขรินทร์  โอวีระ
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายวิเชฐศักดิ์  วทัญญู
2. เด็กชายหัสวรรษ  ภู่พวง
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา
 
99 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงสถิตย์  สัมมาขันธ์
2. เด็กชายเดชานนท์  โม้ชุบศร
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
 
100 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิตฐิโชติ  สุขจุ้ย
2. เด็กชายชัยนันท์  พานทอง
3. เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
2. นางประกาย  ถินจันทร์
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ
 
1. นางจิรฐา  โต๊ะกลม
2. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์