สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คะชา
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิตานัน  สายคำ
 
1. นางสาวดวงพร  มาฆะมงคล
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลวี  เจริญฤกษ์พิชัย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สูนปาน
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  มีคง
2. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงธนวรรณ  อินจาด
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธุรกิจ  เหมือนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  ขันเล็ก
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ใจร้าย
 
1. นางวราภรณ์  บุตรแพง
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลพัตร  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองศรี
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นางพิชชาภรณ์  กฐินเทศ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชมสวน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไตรธรรม
2. เด็กหญิงรติพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงมณฑิฌา  เนื่องอุทัย
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางรันทม  คำชามา
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร  ชัยเครือ
2. เด็กชายนิธิวัทน์  ฉ่ำแสง
3. เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีพรหม
2. เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนศรี
3. เด็กชายอัลวา  พิมพเคณา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางรันทม  คำชามา
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทนา  ชมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรรณ์แก้ว
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายวิเชฐศักดิ์  วทัญญู
2. เด็กชายหัสวรรษ  ภู่พวง
 
1. นางสุวรรณี  สีสุภา