สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุพรรรณโกเมฆ
 
1. นางวันเพ็ญ  ฤทธิจุล
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 5 1. เด็กชายปิยะ  ศรีสกุล
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   กุลสิริลักษณ์
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ฤกษ์มงคล
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  ชัยโพธิ์ศรี
2. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติมา   นาคชุ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   สายสินธุ์
3. เด็กหญิงประภาศุกร์   คำสอาด
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คุ้มภัย
5. เด็กหญิงสมิตา  สิมมา
 
1. นางรัตนาวดี  ทีมีศรี
2. นางสมคิด  สังวรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.66 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤติมา  จำปาเรือง
2. เด็กชายณัฐพงศ์   อินทร์สวน
3. เด็กชายอถรรพร   สังข์เงิน
4. เด็กชายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
 
1. สิบเอกมนตรี  ที่มีศรี
2. นางรัตนาวดี  ทีมีศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายอนุรักษ์   พันธุ์วงษ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แสงทอง
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงญาณิกา   มีเพชรดี
 
1. สิบเอกมนตรี  พ่วงวงษ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร   เหล่าพลายนาค
 
1. นายยุทธศักดิ์  แพรศรี
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสายฟ้า  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายอนุสรณ์  ชูศรี
 
9 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรมอินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนิรชา   แสงพงษ์
3. เด็กหญิงปณิตา   มั่นธรรม
4. เด็กหญิงปิยธิดา   มั่งคั่ง
5. เด็กหญิงสุรัญชนา   สีเอี่ยม
6. เด็กหญิงอรดี   เกตุชม
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
2. นางวิรวรรณ  กุลวงษ์
3. นางสาวสุณี  ปั้นอยู่
 
10 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   มั่นธรรม
2. เด็กชายกรวิทย์  ด้วงเจริญ
3. เด็กชายคณิศร  ครอบแก้ว
4. เด็กหญิงจิรวัสสา   วัฒน์วันทนา
5. เด็กชายชนพล  สมงาม
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เรืองชัย
7. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีเพ็งแก้ว
8. เด็กชายณัฐพงศ์   อินทร์สวน
9. เด็กหญิงธันย์ชนก   สุวรรณศรี
10. เด็กหญิงนพรัตน์   กองแก้ว
11. เด็กชายนิติธรรม  อมรักษ์
12. เด็กชายนิธิวัฒน์   สุทธิเจริญ
13. เด็กชายพรเทพ  ขยันกิจ
14. เด็กหญิงลลิตา  เกิดพงษ์
15. เด็กชายวงศกร  แห้วสกุล
16. เด็กชายสานิตย์  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงประดิษฐ์
2. นางสาวจำเนียร  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางทับทิม  กรอบทอง
4. นางสุนีย์  พันธ์ทอง
5. นายอนุสรณ์  ชูศรี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุจรินทร์   นันทาพจน์
2. เด็กหญิงปฏิมากร    รอดพระดี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พูคงคา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เส็งขำ
2. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กชายจักรแพทย์   ผดุงไทย
2. เด็กชายธนกร    มะวงษา
3. เด็กชายบัลลพ   จันทร์สะดี
 
1. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
2. นางไพลิน  มั่งคั่ง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิพร   มาพุ่ม
2. เด็กหญิงภัทรภร  พูคงคา
3. เด็กหญิงมิ่งกมล   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด
2. นางอัจฉรา  ดุสรักษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงธนพร  รอดงาม
 
1. นางวรรณา  เมืองทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนิรุจน์  จำปาเรือง
 
1. นางวรรณา  เมืองทอง