สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายเรวัต  พัดยนต์
 
1. นางสวอง  พุกสอน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิรเชษฐ์  หยุุดพวก
2. เด็กชายอานนท์  พัดยนต์
 
1. นายเฉลียว  พุกสอน
2. นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวันดี  สวัสดี
2. เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ภาสะดับจิตร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เหนี่ยงจิตต์
 
1. นางปรีญานุช  ศรีวิโชติ
2. นางวรรณิภา  กรีวิเวก