สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   นูสาลี
 
1. นางรุ่งจันทร์  จันทร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  ลิ้มสมบุญ
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงสมพิชดา  เทพกอม
 
1. นางรุ่งจันทร์  จันทร
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผุสฌา   ม่วงกูล
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   คำพิลา
2. เด็กหญิงผุสฌา   ม่วงกูล
3. เด็กหญิงสุวิภา   คำพิลา
 
1. นางสาวปิยะพร   ป้อมเกษตร์
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  บุคเคน
2. เด็กชายณัฐชนก  นรสิงห์
 
1. นางสาวปิยะพร   ป้อมเกษตร์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายณัฐพล  เเสงเเดง
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหรัฐ  สุดตา
 
1. นางสาวปิยะพร  ป้อมเกษตร์
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กชายธนากร  บุญเรื่อง
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายฐนวรรษ  พิมพ์ประสาน
2. เด็กชายอัมรินทร์  ชำนาญสอน
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก่อลาภ   บุญรักษ์
2. เด็กชายพัชรวุธ  สุดตา
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 -    
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชิต  แหยมทุ้ม
2. เด็กชายเดชาวัต  คงสกุล
 
1. นางสาวคมคาย  ปาระมี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ก่อเเก้ว
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผลมี
4. เด็กหญิงสมหญิง  สุระนิตย์
5. เด็กหญิงเฉลิมพร  เเซ่ตั้ง
 
1. นางศรีวิไล  ธรรมนิยม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  จินดาธนะวาณิชย์
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญรับ
 
1. นางศรีวิไล  ธรรมนิยม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85.5 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิมลทอง
2. เด็กหญิงวรินทร  เเน่นอุดร
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร  ชัยศรี
2. เด็กชายวิทวัส  สนามทอง
 
1. นางศรีวิไล  ธรรมนิยม
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายชัยณรงค์  สังขภิญโญ
2. เด็กชายสมบัติ  ตุนานันท์
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์เเปงเงิน
2. เด็กหญิงเฟื่องฟู  ปัจจัยยา
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
21 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โคตสงคราม
2. เด็กหญิงทัดดาว  อ่อนอ่ำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  พิลา
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
22 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุญเกิด  คำภา
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
23 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพสุธร  บุคเคน
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญรับ
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  นัคคัด
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   กระตุดนาค
2. เด็กชายสินชัย  โพธิ์คำ
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญญาพร   แก้วกัลยา
2. เด็กชายวิศรุต   คำป้อง
3. เด็กหญิงสุภาวดี   โมคมะเลิง
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรวดี  ราคลี
2. เด็กหญิงพรนภา  เสมาทอง
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 10 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พุฒเกิด
2. เด็กชายพชร  จันทร
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัตตาโน
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขลิบเงิน
2. เด็กชายปิยะบุตร  สุดตา
3. เด็กชายมงคล  กลิ่นหอม
 
1. นางพรศิริ  เฉลิมวัฒน์
2. นางลัดดา  นูสาลี