สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  บุคเคน
2. เด็กชายณัฐชนก  นรสิงห์
 
1. นางสาวปิยะพร   ป้อมเกษตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กชายธนากร  บุญเรื่อง
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก่อลาภ   บุญรักษ์
2. เด็กชายพัชรวุธ  สุดตา
 
1. นายสวัสดิ์  โพธิ์ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ  จินดาธนะวาณิชย์
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 1. เด็กชายชัยณรงค์  สังขภิญโญ
2. เด็กชายสมบัติ  ตุนานันท์
 
1. นางธนาภรณ์  รักษ์มณี
2. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โคตสงคราม
2. เด็กหญิงทัดดาว  อ่อนอ่ำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  พิลา
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุญเกิด  คำภา
 
1. นางปราณี  พิมพ์วาปี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   กระตุดนาค
2. เด็กชายสินชัย  โพธิ์คำ
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรวดี  ราคลี
2. เด็กหญิงพรนภา  เสมาทอง
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 10 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พุฒเกิด
2. เด็กชายพชร  จันทร
 
1. นายเรืองศักดิ์  ชาญจิตร