สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกฤตพร   คงกะพันธ์
 
1. นางบุญนำ   จันทร์จิระ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจริญญา   จันนามอม
2. เด็กหญิงจิรัชญา   ทับลอย
3. เด็กหญิงณิชารีย์   ทองทา
 
1. นายฐิติพงษ์   คมขำ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   สุวรรณหงส์
 
1. นางสุภาพรรณ   สายสินธุ์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์   ปั้นคุ้ม
2. เด็กหญิงวราลี   สิงหา
3. เด็กหญิงสุพรรษา   รุ่งสกุล
 
1. นางสาวณภาดา  มีวัยสม
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา   หญ้าปล้อง
2. เด็กชายอดิศร   พรหมจินดา
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา   บุษราคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายจิรภัทร   แย้มกลิ่น
2. เด็กชายศุภณัฐ   บุญปั้น
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา   บุษราคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐิตริภูมิ   มงคลกิจ
2. เด็กชายอัครพนธ์   พึ่งสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา    บุษราคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60.65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงญาดา   กลั่นประทุม
2. เด็กหญิงนรินทร์   ชื่นสุข
3. เด็กหญิงนิรัชพร   โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงมุทิตา   บุญช่วย
5. เด็กหญิงอริสา   รุ่งเรือง
 
1. นางชิสากัญญ์   เจตนฤมิตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์สุข
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พ่วงวงษ์
3. เด็กหญิงธิชา   ชัยพิทักษ์
4. เด็กหญิงพรนัชชา   แสงเจริญ
5. เด็กหญิงมัลลิกา   เหลืองอุทัย
 
1. นางสาคร   ศรีบุญคง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.31 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิณี   ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางชวนลักษณ์   พันธ์บุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิร์อร   พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรินดา   อุ่นใจชน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายเกิกชัย   ทองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   ไชยพรอุปถัมภ์
 
1. นางรภัสกุล   นารถนรกิจ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญากร  อินประยงค์
2. เด็กหญิงจิตราพร   บรรทัดจัทร์
3. เด็กหญิงจิรัชญา   กองญาณ
4. เด็กหญิงชมพูนุช   ปานถม
5. เด็กหญิงชมพูนุท  ลิมกาญจนาภา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   อำไพ
7. เด็กหญิงธัญพร  นิลกระจ่าง
8. เด็กชายธีรพล  อินชินา
9. เด็กหญิงปนัดดา   โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงปวีณา   พิศประเทือง
11. เด็กชายพีรวัตน์  โอชา
12. เด็กหญิงสมิตรานันท์   มูลจันทร์
13. เด็กหญิงสุพิชา  พานทอง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉลยวงษ์
15. เด็กหญิงเปรมยุดา  เลิศญานันท์
 
1. นางณัชยา   ศัทธาชีพ
2. นางสารินี   การะยะ
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายกำธรพล   บุญทด
2. เด็กชายพฤทธิ์   พาพันธุ์
3. เด็กชายอติชาติ   สมคำ
 
1. นายสุทัศน์   แสงก้อน
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   จงเจริญ
 
1. นางสาวสาลินี   ศรีทอง
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐนนท์   กำบุญ
2. เด็กชายธรรมรักษ์   โสโสม
 
1. นายสุทัศน์   แสงก้อน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตนภา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีสุนนท์
 
1. นางสาวนภาพร   ประพงษ์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปวริศ   ขิมทอง
2. เด็กหญิงศรุตา   เขียวผิว
 
1. นางสาวนภาพร   ประพงษ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนพร   เปี่ยมเสริม
2. เด็กหญิงพัทธณันท์   กาดี
3. เด็กหญิงรัตน์ธิชา   ดำนัน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   ภูมิพัฒน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนวีร์   ราชสีหา
 
1. นางอุทัยวรรณ   แข็งพิลา
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศศิธร   เนาวรัตน์
 
1. นางสมจิตร   จอกแก้ว
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี   พุฒเสือ
 
1. นางอารีย์   พงษ์กล้า
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิติกาจน์   นันกลาง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แจ่มไพบูลย์
3. เด็กหญิงภรณนรินทร์   ดาไกร
 
1. นางทติยา   สุจริตจันทร์