สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา   หญ้าปล้อง
2. เด็กชายอดิศร   พรหมจินดา
 
1. นายณรงค์กร   ฆ้องลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตตรา   บุษราคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.31 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิณี   ฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางชวนลักษณ์   พันธ์บุตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิร์อร   พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรินดา   อุ่นใจชน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายเกิกชัย   ทองสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   ไชยพรอุปถัมภ์
 
1. นางรภัสกุล   นารถนรกิจ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตนภา   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน   ศรีสุนนท์
 
1. นางสาวนภาพร   ประพงษ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนพร   เปี่ยมเสริม
2. เด็กหญิงพัทธณันท์   กาดี
3. เด็กหญิงรัตน์ธิชา   ดำนัน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   ภูมิพัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนวีร์   ราชสีหา
 
1. นางอุทัยวรรณ   แข็งพิลา