สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอธิชา  เริงอาจ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลายทอง
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญธรรม
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   พลายชุมพล
2. เด็กหญิงอรปรียา   เพช็รรัตน์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  บุญหนุน
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ต้นสาลี
 
1. นางจันทิมา  พันธุ์วิชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานิดา  เเปลงเงิน
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  ทาหนองโดก
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นางสมรัก  จำปางาม
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  พันธุรัตน์
2. เด็กชายพัทธดนย์  พุฒดง
3. เด็กหญิงอารยา  สมัครการ
 
1. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
2. นางสมรัก  จำปางาม
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 72.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิระมณี   ดิษฐ์อ่วม
2. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์   สุทธา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แช่มฉิ่ง
 
1. นางสมรัก  จำปางาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
 
1. นางสาวศศิทร  เลี่ยมเงิน
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  พวงชาติ
 
1. นางสาวฐิติมา  ขุนเเร่
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล   ประภาหาร
2. เด็กหญิงวริศรา  กุลมณี
3. เด็กชายอานนท์  ประเสริฐภากร
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นุตระ
 
1. นางสาวปริฉัตร  วาฤทธิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โหนา
 
1. นางวิไลวรรณ  ช่างทอง
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงญาณีรัตน์  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสายหยุด  ดวงสีแก้ว
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงผกามาศ  สมัครการ
2. เด็กหญิงวันทนา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงศิวาพร  ฉิรัมย์
 
1. นางสาวจิริยาวดี  ดิษฐ์อ่วม